TYPEVĂN BẢN CÔNG KHAIHIỆU LỰCCHỨC NĂNG HIỂN THỊ
Kế hoạch Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Quỹ15/11/2023 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ ngày 16/10/2022 đến ngày 13/10/202313/10/2023 [View | Download]
Thông báo triển khai tóm tắt nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà Nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”11/10/2023 [View | Download]
Hướng dẫn thực hiện bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp06/10/2023 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm 202321/9/2023 [View | Download]
Các qui định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (từ ngày 01/01/2022 - tháng 8/2023)25/8/2023 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN từ 01.10.2022 đến 7.202325/7/2023 [View | Download]
Qui định về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm .13/6/2023 [View | Download]
Qui định về kiểm soát xung đột lợi ích trong phòng, chống tham nhũng.13/6/2023 [View | Download]
Báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN tiêu cực 06 tháng đầu năm 2023.8/5/2023 [View | Download]
Kiện toàn Ban kiểm soát.27/4/2023 [View | Download]
Báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN tiêu cực Quý 1 năm 2023.21/3/2023 [View | Download]
Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích.8/2/2023 [View | Download]
Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.8/2/2023 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023.26/12/2022 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN quý IV năm 2022 26/12/2022 [View | Download]
Kết quả triển khai thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích năm 20225/12/2022 [View | Download]
Kế hoạch, chương trình & lịch kiểm toán nội bộ Năm 202301/12/2022 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.10/10/2022 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN quý III năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV 202223/9/2022 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN quý II năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ quý III 202224/6/2022 [View | Download]
Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021.18/05/2022 [View | Download]
Triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 202216/05/2022 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ quý II 202224/3/2022 [View | Download]
Kế hoạch kiểm soát xung đột lợi ích 202221/01/2022 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022.27/12/2021 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN quý IV năm 2021.27/12/2021 [View | Download]
Kế hoạch thực hiện công tác PCTN 2022.27/12/2021 [View | Download]
Kế hoạch, chương trình & lịch kiểm toán nội bộ Năm 202209/12/2021 [View | Download]
Triển khai các văn bản liên quan công tác phòng, chống tham nhũng.11/2021 [View | Download]
Quy định về kiểm soát xung đột lợi ích, về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng.10/11/2021 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN quý III năm 2021.13/10/2021 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN quý II năm 2021.11/6/2021 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN quý I năm 2021.17/03/2021 [View | Download]
Kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 202117/03/2021 [View | Download]
Triển khai tuyên truyền pháp luật phòng chống tham nhũng các BP-PB2020[View | Download]
Công văn tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng09/09/2020[View | Download]
Kế hoạch, chương trình và lịch kiểm toán nội bộ năm 2021.03/8/2020[View | Download]
Quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát04/05/2020[View | Download]
Quyết định kiện toàn ban kiểm soát04/05/2020[View | Download]
Quy chế tổ chức và hoạt động Điểm giao dịch.19/9/2018[View | Download]
Kế hoạch tổ chức tập huấn văn hóa doanh nghiệp31/08/2017[View | Download]
Hướng dẫn triển khai thực hiện "Sổ tay văn hóa"10/10/2016[View | Download]
Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Bộ quy tắc ứng xử và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ17/08/2016[View | Download]
Bộ quy tắc ứng xử11/07/2016[View | Download]
Quy chế kiểm toán nội bộ08/01/2016[View | Download]
Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc30/06/2015[View | Download]
Quyết định công nhận điều lệ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang (sửa đổi, bổ sung)27/01/2014[View | Download]
Kế hoạch, chương trình và lịch kiểm toán nội bộ5/8/2012[View | Download]
Điều lệ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang.16/8/2010[View | Download]