Báo cáo tài chính


TYPEBÁO CÁO KIỂM TOÁNNĂM KIỂM TOÁNCHỨC NĂNG HIỂN THỊ
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 (chưa được kiểm toán)2023 [View | Download]
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023 (chưa được kiểm toán)2023 [View | Download]
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 (chưa được kiểm toán)2023 [View | Download]
Báo cáo tài chính năm 20222022 [View | Download]
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 (chưa được kiểm toán)2022 [View | Download]
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 (chưa được kiểm toán)2022 [View | Download]
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 (chưa được kiểm toán)2022 [View | Download]
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022 (chưa được kiểm toán)2022 [View | Download]
Báo cáo tài chính năm 20212021 [View | Download]
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 (chưa được kiểm toán)2021 [View | Download]
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 (chưa được kiểm toán)2021 [View | Download]
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 (chưa được kiểm toán)2021 [View | Download]
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 (chưa được kiểm toán)2021 [View | Download]
Báo cáo tài chính năm 20202020 [View | Download]
Báo cáo tài chính năm 20192019 [View | Download]
Báo cáo tài chính năm 20182018 [View | Download]
Báo cáo tài chính năm 20172017 [View | Download]
Báo cáo tài chính năm 20162016 [View | Download]