Sản phẩm tiết kiệm

Tiết kiệm là món tiền được huy động trong thành viên vay vốn, Quỹ xem tiết kiệm đi đôi với tín dụng là rất cần thiết nhằm:

– Giúp thành viên tạo nguồn vốn tự có của bản thân.

– Góp phần tăng trưởng nguồn vốn, mở rộng phạm vi tiếp cận của Quỹ.

– Giảm bớt thiệt hại khi khách hàng gặp phải rủi ro.

– Là một yếu tố quan trọng đảm bảo khả năng bền vững của Quỹ.

Người vay khi vay vốn phải tham gia gửi tiết kiệm bắt buộc, có thể chọn một trong hai hình thức tiết kiệm bắt buộc

  1. Hình thức TKBB không thu tiết kiệm bắt buộc ban đầu
    • Hàng tháng thành viên đóng:
     50.000 đồng/tháng          đối với khoản vay từ 5.000.000 đồng và 6.000.000 đồng
     60.000 đồng/tháng          đối với khoản vay từ 7.000.000 đồng và 8.000.000 đồng
     70.000 đồng/tháng          đối với khoản vay từ 9.000.000 đồng và 10.000.000 đồng
  1. Hình thức TKBB có thu tiết kiệm bắt buộc ban đầu
    • Tiết kiệm ban đầu: 5%/ vốn vay và đóng ngay khi nhận vốn.
    • Tiết kiệm hàng tháng thành viên đóng:
   30.000 đồng/tháng         đối với khoản vay từ 5.000.000 đồng và 6.000.000 đồng
   40.000 đồng/tháng         đối với khoản vay từ 7.000.000 đồng và 8.000.000 đồng
   50.000 đồng/tháng         đối với khoản vay từ 9.000.000 đồng và 10.000.000 đồng

–      Lãi suất tiết kiệm bắt buộc: 0,2%/ tháng.

–     Hoàn trả tiết kiệm: Người vay sẽ được hoàn trả tiết kiệm bắt buộc (gốc và lãi) khi không tiếp tục vay vốn của Quỹ.

Ý nghĩa của tiết kiệm bắt buộc: Giúp người vay có được một số tiền khi không còn tham gia vay vốn của Quỹ, có nguồn vốn riêng của bản thân để đầu tư sản xuất kinh doanh.