Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết – Xã Hòa Định, Chợ Gạo,Tiền Giang