Văn bản PCTN


TYPEVĂN BẢN CÔNG KHAIHIỆU LỰCCHỨC NĂNG HIỂN THỊ
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm 202321/9/2023 [View | Download]
Các qui định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (từ ngày 01/01/2022 - tháng 8/2023)25/8/2023 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN từ 01.10.2022 đến 7.202325/7/2023 [View | Download]
Qui định về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm .13/6/2023 [View | Download]
Qui định về kiểm soát xung đột lợi ích trong phòng, chống tham nhũng.13/6/2023 [View | Download]
Báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN tiêu cực 06 tháng đầu năm 2023.8/5/2023 [View | Download]
Kiện toàn Ban kiểm soát.27/4/2023 [View | Download]
Báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN tiêu cực Quý 1 năm 2023.21/3/2023 [View | Download]
Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích.8/2/2023 [View | Download]
Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.8/2/2023 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023.26/12/2022 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN quý IV năm 2022 26/12/2022 [View | Download]
Kết quả triển khai thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích năm 20225/12/2022 [View | Download]
Kế hoạch, chương trình & lịch kiểm toán nội bộ Năm 202301/12/2022 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.10/10/2022 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN quý III năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV 202223/9/2022 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN quý II năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ quý III 202224/6/2022 [View | Download]
Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021.18/05/2022 [View | Download]
Triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 202216/05/2022 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ quý II 202224/3/2022 [View | Download]
Kế hoạch kiểm soát xung đột lợi ích 202221/01/2022 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022.27/12/2021 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN quý IV năm 2021.27/12/2021 [View | Download]
Kế hoạch thực hiện công tác PCTN 2022.27/12/2021 [View | Download]
Kế hoạch, chương trình & lịch kiểm toán nội bộ Năm 202209/12/2021 [View | Download]
Triển khai các văn bản liên quan công tác phòng, chống tham nhũng.11/2021 [View | Download]
Quy định về kiểm soát xung đột lợi ích, về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng.10/11/2021 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN quý III năm 2021.13/10/2021 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN quý II năm 2021.11/6/2021 [View | Download]
Kết quả thực hiện công tác PCTN quý I năm 2021.17/03/2021 [View | Download]
Kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 202117/03/2021 [View | Download]
Triển khai tuyên truyền pháp luật phòng chống tham nhũng các BP-PB2020[View | Download]
Công văn tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng09/09/2020[View | Download]
Kế hoạch, chương trình và lịch kiểm toán nội bộ năm 2021.03/8/2020[View | Download]
Quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát04/05/2020[View | Download]
Quyết định kiện toàn ban kiểm soát04/05/2020[View | Download]
Quy chế tổ chức và hoạt động Điểm giao dịch.19/9/2018[View | Download]
Kế hoạch tổ chức tập huấn văn hóa doanh nghiệp31/08/2017[View | Download]
Hướng dẫn triển khai thực hiện "Sổ tay văn hóa"10/10/2016[View | Download]
Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Bộ quy tắc ứng xử và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ17/08/2016[View | Download]
Bộ quy tắc ứng xử11/07/2016[View | Download]
Quy chế kiểm toán nội bộ08/01/2016[View | Download]
Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc30/06/2015[View | Download]
Quyết định công nhận điều lệ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang (sửa đổi, bổ sung)27/01/2014[View | Download]
Kế hoạch, chương trình và lịch kiểm toán nội bộ5/8/2012[View | Download]
Điều lệ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang.16/8/2010[View | Download]