Chương trình tập huấn

Chương trình Tập huấn Khách hàng 2022

Năm 2022, Quỹ MOM đã tổ chức 70 lớp tập huấn với các chủ đề như: giáo dục tài chính, sức khỏe...

Chương trình tập huấn

Chương trình tập huấn là một hoạt động được Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang (Quỹ MOM) tổ...

Chương trình tập huấn khoa học kỹ thuật – 2019

Chương trình tập huấn khoa học kỹ thuật là một hoạt động được Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền...