Huấn luyện

16/12/2015

      Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang luôn ưu tiên cho các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên luôn được quan tâm hàng đầu. Các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho người lao động được thực hiện thông qua các hình thức: đào tạo bên ngoài, đào tạo nội bộ và Tham quan học tập và chia sẻ kinh nghiệm.

 

      Đào tạo bên ngoài:

      Quỹ đã đưa người lao động tham gia các lớp như: quản lý rủi ro, quy trình thẩm định, quản lý điều hành, lập kế hoạch kinh doanh, phát triển kinh doanh. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử, kiểm toán nội bộ, quản lý tài chính nâng cao do các đơn vị: Viện tài chính vi mô, Ngân hàng nhà nước, Dự án ADB…giảng dạy.

 

      Đào tạo nội bộ:

      Quỹ đào tạo nội bộ thông qua các hình thức nhân viên cũ hướng dẫn, kìm cặp nhân viên mới; tổ chức các khóa đào tạo in-house cho toàn thể cán bộ và nhân viên Quỹ với các chủ đề: phát triển nông thôn, chính sách thu tiết kiệm tự nguyện, kỹ năng lập kế hoạch công việc, đào tạo và phát triển, đánh giá kết quả sau đào tạo. Ngoài ra, Quỹ còn tổ chức chương trình Teambuilding nhằm tăng sự đoàn kết, gắn bó trong nội bộ…

     Tham quan học tập và chia sẻ kinh nghiệm:

     Quỹ đã tham gia học hỏi các mô hình tài chính vi mô của ngân hàng ACLEDA của Campuchia, ngân hàng Cardbank của Philippin, viếng thăm các mô hình họp cụm, tìm hiểu hoạt động, học hỏi mô hình quản lý.


    Một số hình ảnh của hoạt động huấn luyện.