Dự án đối tác

25/03/2015

Chuyển đổi thành Tổ chức tài chính vi mô Mêkông (Mekong Organization Of Microfinance - MOM)

       Chuyển đổi thành một tổ chức tài chính vi mô theo Nghị định 28 và Nghị định 165 của Chính phủ với tên gọi mới là Tổ chức Tài chính vi mô Mê Kông (MOM).

       Mục đích:

• Tuân thủ theo quy định của pháp luật. Hoàn thiện về hình thức pháp lý để trở thành một chủ thể độc lập.

• Hoạt động chuyên nghiệp.

• Cơ hội và điều kiện thuận lợi để tiếp cận nhiều nguồn vốn khác.

• Mở rộng phạm vi tiếp cận với người nghèo.

• Có điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm, dịch vụ đa dạng phù hợp với người nghèo, giúp họ thoát nghèo một cách bền vững.

 

Các công việc đã và đang thực hiện:

• Thành lập Ban trù bị chuyển đổi với các thành phần: UBND tỉnh Tiền Giang, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang, Sở Tài chính, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội LHPN và Tổ chức NMA.

• Ký kết Bản thỏa thuận cổ đông gồm 03 bên góp vốn: Hội LHPN, Tổ chức NMA và Công tyXSKT Tiền Giang.

• Thông qua điều lệ đầu tiên của Tổ chức.

• Thành lập Hội đồng quản trị.

• Các bên tiếp tục hoàn thiện bộ hồ sơ theo yêu cầu của tư vấn để nộp Hồ sơ xin cấp phép.

• Xây dựng Kế hoạch kinh doanh 5 năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

• Thành lập Quỹ xã hội.  

 

• Ngân hàng nhà nước (Dự án ADB – Ngân hàng phát triển Á Châu) ký kết thỏa thuận thực hiện tài trợ SMF giữa Ban quản lý dự án “Chính thức hóa các Tổ chức tài chính vi mô” với Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang, tài trợ vốn đối ứng SMF, phí chuyển đổi 81.000USD (đối ứng 50% - 40.500USD).

 

• Thực hiện dự án Nâng cao năng lực về giới trong Chương trình ca cao chứng nhận thông qua Hợp phần Tín dụng nhỏ tại Tỉnh Tiền Giang với Giữa Helvetas Vietnam -298F Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam và Sở Khoa Học và Công Nghệ Tỉnh Tiền Giang.