Hệ thống tổ chức

24/10/2018

 BAN ĐIỀU HÀNH CỦA QUỸ 

 Cuối tháng 9/2018 Quỹ có 81 nhân viên được phân công trong các bộ phận như sau:

+ Ban Giám đốc: 02

+ Phòng Tín dụng: 05

+ Phòng Tài chính - Kế toán: 05

+ Phòng Hành chánh nhân sự: 02

+ Phòng Kiểm toán nội bộ: 03

+ Phòng CNTT: 02

+ Điểm giao dịch Cái Bè: 11

+ Điểm giao dịch Cai Lậy: 10

+ Điểm giao dịch Châu Thành – Tân Phước: 13

+ Điểm giao dịch Mỹ Tho – Chợ Gạo: 10

+ Điểm giao dịch Gò Công Tây – Tân Phú Đông: 07

+ Điểm giao dịch TX.Gò Công – Gò Công Đông: 11

 

Biểu đồ: Cấu trúc tổ chức hiện tại


 

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

        Đến tháng 8/2017, Quỹ CWED đã chính thức hoạt động ở 173/173 xã/phường/thị trấn, với 06 Điểm giao dịch phủ 11/11 huyện/thành phố/thị xã trực thuộc tỉnh Tiền Giang.

        Số liệu cập nhật đến tháng 9/2018: 

 

 Khu vực/ Điểm giao dịch

Số xã đang hoạt động

Số cụm

Số nhóm

Cái Bè

25

273

827

Cai Lậy

32

368

1.077

Châu Thành – Tân Phước

36

400

964

Mỹ Tho – Chợ Gạo

36

391

1.030

Gò Công Tây – Tân Phú Đông

19

266

658

Thị xã Gò Công – Gò Công Đông

25

422

956