Hệ thống tổ chức

BAN ĐIỀU HÀNH CỦA QUỸ 

Cuối tháng 9/2018 Quỹ có 81 nhân viên được phân công trong các bộ phận như sau:

+ Ban Giám đốc: 02

+ Phòng Tín dụng: 05

+ Phòng Tài chính – Kế toán: 05

+ Phòng Hành chánh nhân sự: 02

+ Phòng Kiểm toán nội bộ: 03

+ Phòng CNTT: 02

+ Điểm giao dịch Cái Bè: 11

+ Điểm giao dịch Cai Lậy: 10

+ Điểm giao dịch Châu Thành – Tân Phước: 13

+ Điểm giao dịch Mỹ Tho – Chợ Gạo: 10

+ Điểm giao dịch Gò Công Tây – Tân Phú Đông: 07

+ Điểm giao dịch TX.Gò Công – Gò Công Đông: 11

Biểu đồ: Cấu trúc tổ chức hiện tại

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

Đến tháng 8/2017, Quỹ CWED đã chính thức hoạt động ở 173/173 xã/phường/thị trấn, với 06 Điểm giao dịch phủ 11/11 huyện/thành phố/thị xã trực thuộc tỉnh Tiền Giang.

Số liệu cập nhật đến tháng 9/2018:

 Khu vực/ Điểm giao dịch Số xã đang hoạt động Số cụm Số nhóm
Cái Bè 25 273 827
Cai Lậy 32 368 1.077
Châu Thành – Tân Phước 36 400 964
Mỹ Tho – Chợ Gạo 36 391 1.030
Gò Công Tây – Tân Phú Đông 19 266 658
Thị xã Gò Công – Gò Công Đông 25 422 956