Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA QUỸ

– Hội đồng quản lý Quỹ.

– Ban Kiểm soát.

– Giám đốc điều hành Quỹ, Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên trách.

– Các điểm giao dịch.

– Các cụm nhóm khách hàng thành viên

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

Hội đồng quản lý Quỹ có quyền :Quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng của Quỹ; Quyết định tổ chức bộ máy quản lý, hoạt động của Quỹ; Quyết định phương hướng, kế hoạch hoạt động của Quỹ; Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu của Quỹ; Giám sát, kiểm tra các hoạt động của Quỹ.

BAN KIỂM SOÁT QUỸ

Ban Kiểm soát Quỹ có 03 (ba) thành viên, gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban và ủy viên do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thành lập và bổ nhiệm các thành viên theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ.

Ban Kiểm soát hoạt động độc lập và có các nhiệm vụ: Kiểm tra giám sát hoạt động của Quỹ theo Điều lệ và các quy định của luật pháp; Báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lý Quỹ về kết quả kiểm tra, giám sát và tình hình tài chính của Quỹ.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH QUỸ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC VÀ CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH

 1. Giám đốc điều hành Quỹ có trách nhiệm: điều hành và quản lý các hoạt động của Quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ, Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ; Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của Quỹ với Hội đồng quản lý Quỹ và cơ quan có thẩm quyền liên quan theo quy định của pháp luật; Chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng nguồn thu, các định mức chi tiêu theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ, trên cơ sở nhiệm vụ hoạt động đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua, không được sử dụng Quỹ vào các hoạt động khác ngoài tôn chỉ, mục đích của Quỹ;
 2. Phó Giám đốc Quỹ có nhiệm vụ: giúp việc cho Giám đốc, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được Giám đốc giao, thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc của Quỹ khi Giám đốc vắng mặt và được Giám đốc ủy quyền điều hành bằng văn bản khi vắng mặt.
 3. Kế toán trưởng của Quỹ: chịu trách nhiệm về quản lý tài chính, mở sổ theo dõi và hạch toán theo chuẩn mực quốc tế và tuân thủ theo Luật kế toán Việt nam của Quỹ; Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo tài chính trước Giám đốc điều hành, Hội đồng quản lý, nhà tài trợ và pháp luật; Lập và gửi đúng thời hạn các báo cáo tài chính theo định kỳ; Chịu sự điều hành của Giám đốc và sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản lý.
 4. Phòng tín dụng và đào tạo:

– Thực hiện việc phát triển khách hàng, tiếp xúc, hướng dẫn các thủ tục, thu thập hồ sơ, tài liệu đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn, đánh giá, đề xuất trình Giám đốc Quỹ điều hành phê duyệt.

– Theo dõi, quản lý và đôn đốc khách hàng thông qua các cụm – nhóm thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận với Quỹ. Tiếp nhận, đề nghị, thu thập hồ sơ, số liệu, đề xuất trình Giám đốc Quỹ phê duyệt các đề nghị của khách hàng như: gia hạn, miễn giảm lãi…

– Báo cáo định kỳ với Giám đốc Quỹ về tình hình khách hàng, dư nợ tiền vay…

– Tổ chức đào tạo chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thành viên vay vốn với đội ngũ giảng viên uy tín nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, tăng thu nhập, thoát nghèo một cách bền vững.

 1. Phòng tài chính kế toán có trách nhiệm:

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) của Quỹ; Lập kế hoạch ngân sách chung (năm, quý, tháng) của Quỹ dựa trên kế hoạch hoạt động do phòng Tín dụng lập; Đảm bảo việc tuân thủ các chế độ tài chính kế toán của Quỹ; Hỗ trợ phòng Tín dụng đánh giá kết quả hoạt động tài chính của các chi nhánh; Xây dựng chính sách, thủ tục tài chính kế toán chung cho Quỹ và chi nhánh; Hỗ trợ chi nhánh trong việc nâng cao năng lực.

 1. Phòng hành chánh – nhân sự có trách nhiệm:

Lập kế hoạch phát triển tổ chức chung; Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ MOM; Tham mưu, xây dựng các chế độ, chính sách cho nhân viên bao gồm chế độ lương, thủ tục tuyển dụng, quy trình đánh giá nhân viên …; Tham gia tuyển dụng cán bộ; Quản lý văn phòng, thực hiện các nhiệm vụ hành chính trong cơ quan; Mua sắm tài sản, trang thiết bị.

 1. Phòng Kiểm toán nội bộ: 

– Giám sát chất lượng của các cuộc kiểm tra đảm bảo công tác kiểm tra được thực hiện tuân thủ đúng với quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Quỹ.

– Lập báo cáo kiểm tra, kiểm soát Nội bộ, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu trong báo cáo kiểm tra nội bộ.

– Tư vấn cho Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo các điểm giao dịch về giải pháp chấn chỉnh kịp thời góp phần phòng ngừa rủi ro cũng như đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động, tuân thủ các quy chế, quy định của Quỹ.

– Kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghiệp vụ của Quỹ nhằm phát hiện những thiếu sót, đề xuất ý kiến chấn chỉnh kịp thời góp phần phòng ngừa rủi ro cũng như đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động, tuân thủ các quy chế, quy định của Quỹ.

– Kiểm soát hồ sơ vay giải ngân: trước khi giải ngân, trong khi giải ngân và sau khi giải ngân.

– Kiểm soát hồ sơ vay thanh lý.

 1. Phòng Công nghệ thông tin (IT):

– Tổ chức xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống công nghệ thông tin (CNTT).

– Quản lý các tài sản CNTT.

– Nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai các dự án, áp dụng công nghệ vào các hoạt động của Quỹ.

– Tham mưu các vấn đề liên quan đến việc ứng dụng và phát triển CNTT cho toàn hệ thống.

– Tìm hiểu, tiếp cận và sửa chữa các hỏng hóc thông thường của các thiết bị, máy móc văn phòng…và các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Quỹ.

 CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA QUỸ

MOM được thành lập điểm giao dịch ở nơi khác với nơi đặt trụ sở chính của Quỹ theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản lý Quỹ quyết định việc thành lập và quy định nội dung hoạt động của điểm giao dịch theo đề nghị của Giám đốc MOM và phù hợp với Điều lệ này và quy định của pháp luật.

Danh sách các ĐGD của Quỹ tại tỉnh Tiền Giang:

 1. Điểm giao dịch khu vực TX.Gò Công – Gò Công Đông
 2. Điểm giao dịch khu vực Gò Công Tây – Tân Phú Đông
 3. Điểm giao dịch khu vực Mỹ Tho – Chợ Gạo
 4. Điểm giao dịch khu vực Châu Thành – Tân Phước
 5. Điểm giao dịch Cai Lậy
 6. Điểm giao dịch Cái Bè

CÁC CỤM NHÓM KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN

Cụm nhóm thành viên là tổ chức của khách hàng vay vốn, mỗi một ấp hình thành một cụm nhóm thành viên. Mỗi nhóm có từ 5 đến 15 thành viên, mỗi cụm tối đa không quá 60 người. Những thành viên trong cụm – nhóm có trách nhiệm giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong quá trình sử dụng vốn, hoàn trả vốn cho Quỹ. Những thành viên này khi được kết nạp vào cụm, nhóm phải tuân thủ đầy đủ các quy định như: ngày trả lãi, nộp tiền tiết kiệm bắt buộc, ngày thanh toán nợ gốc, v.v… Nếu một trong những thành viên trong nhóm không thực hiện đúng hợp đồng thì các thành viên còn lại phải chịu liên đới trách nhiệm và sẽ không được hỗ trợ vốn tiếp theo.

Định kỳ, một tháng sinh hoạt một lần để nhắc nhở và kiểm tra việc thực hiện hợp đồng vốn vay, trao đổi kinh nghiệm làm ăn và được Hội phụ nữ lồng ghép các nội dung sinh hoạt Hội nhằm nâng cao nhận thức về mọi mặt cho thành viên vay vốn, tăng cường tình đoàn kết trong nhóm.

Ngày họp nhóm cũng đồng thời là ngày giải ngân, thu nợ, lãi vay và thu tiết kiệm bắt buộc. Với mô hình cụm nhóm này, Quỹ đưa được vốn tài trợ đến với những người có nhu cầu thực sự và đảm bảo ngày càng phát triển bền vững.